Begroting

Voortgang van onze planning:

Dienstverlening.
In het eerste kwartaal 2017 zijn in totaal 5 bestemmingsplannen vastgesteld. Verder hebben we aan de hand van de Reisgids voor Ruimtelijke Ontwikkeling diverse plannen van derden begeleid.
Er zijn 90 consulten, 56 conceptaanvragen, 149 vergunningaanvragen, 61 meldingen (sloop en gebruik)  in behandeling genomen en 110 vergunningaanvragen afgehandeld.

Invoering Omgevingswet
De eerste inventarisatie fase is bijna afgerond. Voor de volgende fase gaan we het speelveld en ambitie bepalen. De raad is betrokken door onder andere het lagerhuisdebat.

Vrijkomende agrarische bebouwing/huisvesting arbeidsmigranten
De gemeente is bezig met het voorbereiden van beleid voor vrijkomende agrarische bebouwing, maar dan specifiek gericht op de huisvesting van arbeidsmigranten. Doel van het beleid is om vrijkomende agrarische bebouwing te verwijderen en daarvoor in de plaats onder voorwaarden (tijdelijk) huisvesting voor arbeidsmigranten toe te staan. De verwachting is dat dit beleidsvoorstel op 4 juli 2017 in de gemeenteraad behandeld gaat worden.

Het verruimen van de mogelijkheden inzake vrijkomende agrarische bebouwing kan alleen als de provincie daarvoor meer ruimte biedt. De discussie om dit waar mogelijk te verruimen is gestart vanuit de provincie.

Regionaal detailhandelsbeleid

Samen met de andere gemeenten in de Kop van Noord-Holland zijn wij bezig met het opstellen van een visie op de retailstructuur in de regio. Een eerste analyse van de winkelstructuur en het functioneren van de retailsector in de regio Kop Noord-Holland is gereed. In maart hebben we dit gepresenteerd aan ondernemers en bestuurders. Met de gegeven input wordt nu de visie opgesteld.

Verblijfsrecreatie
De achttien gemeenten in Noord-Holland Noord zijn gestart met het opstellen van een visie op de verblijfsrecreatie voor de hele regio. Zij worden hierin ondersteund door Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. De visie en het ontwikkelkader moeten eind dit jaar gereed zijn.

Bestemmingsplan Lagedijk
We voeren in het voorjaar 60 gesprekken met ondernemers om te inventariseren welke wensen er leven. Voor de zomer willen we samen met ondernemers conclusies hieruit halen. De voorbereiding van het bestemmingsplan ligt nagenoeg op schema.

Schagen krijgt glasvezel

Tot en met 31 december 2016 zijn 1448 aanmeldingen voor een glasvezel abonnement ontvangen. Dit is niet voldoende om tot aanleg van glasvezel over te gaan. Samen met E-Fiber hebben vrijwilligers succesvol een huis aan huis actie gevoerd voor glasvezel in ‘t Zand. Dankzij de inzet van de vele vrijwilligers van de vier deelnemende verenigingen werd de score in een korte periode tot 40% in ‘t Zand gebracht. Dit willen we ook in de andere kernen opzetten.