Waar gaat dit domein over?

Binnen het Sociaal domein streven we naar een duurzame samenleving, waarin de inwoners zelfredzaam zijn. Dit houdt in dat mensen in staat zijn om in eerste instantie zelf of met hun netwerk de problemen en knelpunten op te lossen die zij ervaren. Inwoners kunnen voorzien in hun eigen levensonderhoud. Ouders zijn primair verantwoordelijk voor de ontwikkeling en ontplooiing van hun kinderen. Pas als dat niet lukt, springen wij als gemeente (tijdelijk) bij. Hierbij dragen wij er zorg voor dat geen inwoners tussen wal en schip vallen.
Samen met onze inwoners willen wij het mogelijk maken dat zij hun eigen verantwoordelijkheid nemen in het vormgeven van hun eigen omgeving.
Om dit mogelijk te maken betrekken we inwoners actief bij onze vraagstukken en ondersteunen we hun initiatieven.

De wijkteams
We zijn trots op onze wijkteams! In twee jaar tijd zijn er vier goed functionerende wijkteams ontstaan, waarbij het integraal werken vorm heeft gekregen. De teams hebben een balans gevonden tussen generalistisch werken en het behoud van ieders specialisme (jeugdhulp, schuldhulpverlening, sociale activering, Wmo en Jeugd & Jongeren). Een goede samenwerking met het Sociaal Telefoon Team  heeft geleid tot het snel oppakken van (hulp)vragen en het leveren van maatwerk. Wij kunnen zo nodig kortdurende ondersteuning zelf bieden. Inmiddels staat er een stevige basis, waarbij de consulenten zich veilig voelen, elkaar aanvullen en vertrouwen en gemotiveerd zijn om verder te ontwikkelen.
Wij zijn er echter nog niet. De samenwerking met o.a. huisartsen kan nog worden versterkt. Ook zijn we in het kader van de privacy zoekende hoe wij slimmer om kunnen gaan met professionele uitwisseling van informatie met externe professionals ten behoeve van een effectieve en efficiënte ondersteuning aan cliënten. Dit zonder de privacyregels te schenden. Tot slot, de bekendheid van de wijkteams in de dorpen en kernen kunnen wij nog vergroten.

We zien de volgende specifieke ontwikkelingen:

  • Aantal zorgvrijwilligers

We zien een groei in de aanvraag van zorgvrijwilligers in Schagen. De inzet van zorgvrijwilligers heeft per individu geen vaststaande eindtijd en kan dus langere tijd doorgaan. De bestaande matches blijven bestaan, maar er komen steeds meer nieuwe aanvragen binnen. Er zijn steeds meer zorgvrijwilligers nodig, wat ook inhoudt dat er meer ondersteuning nodig is.
De verschuiving van formele naar informele ondersteuning krijgt zijn beslag, maar vraagt tevens om een ander soort inzet in ondersteuning van de vrijwilliger!

  • Schuldhulpverlening

Vanaf 1 januari 2017 voeren wij de schuldhulpverlening geheel in eigen beheer uit.

Schuldeisers stellen in het algemeen als voorwaarde dat aan minimale uitvoeringseisen wordt voldaan. Deze zijn verwoord in zogenoemde Nen-normen (Nen = NEderlandse Norm). Die Nen-normen worden vastgesteld en gecontroleerd door de Nvvk (Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet, de brancheorganisatie voor schuldhulpverlening).

Wij zijn in april 2017 toegelaten als aspirant lid van de Nvvk en voldoen daarmee aan de Nen-normen.
Daarnaast hebben we, in het kader van de preventie-activiteiten, een overeenkomst met Humanitas gesloten voor uitvoering van ondersteuningstrajecten van thuisadministratie van mensen die met schulden kampen. Die ondersteuning wordt door vrijwilligers geleverd die door Humanitas begeleid worden.

  • Doorontwikkeling

De contacten met de eerste en tweede lijn zijn gelegd. Dit vergt nog een volgende stap. Met de WoonCompagnie zijn in het kader van privacy en voorkoming van uithuiszettingen de afspraken vastgelegd in een convenant. Ook politie en de GGZ zijn hierbij betrokken.

Integrale aanpak jeugdgroepen
Bij de integrale aanpak jeugdgroepen is maatwerk geleverd op hulp- en ondersteunings-vragen van de groepen, de individuele jongeren en hun gezinnen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk gemaakt om wekelijks met elkaar te voetballen, wordt een jongere individueel begeleid om weer naar school te gaan en heeft het wijkteam gesprekken gevoerd met ouders. De jongeren en de ouders is gevraagd hoe zij dit hebben ervaren en zij zijn positief over de aanpak!
Daarnaast is er regelmatig met de signaleerders (De Sint Barbara, Midgard, het Makado, Markt18 en het Regiuscollege) gesproken over hoe we de overlast het beste konden aanpakken. Na enkele bijeenkomsten waren de lijnen tussen de signaleerders, wijkteam, politie en bijzonder opsporingsambtenaren (boa's) goed gelegd en was voor iedereen duidelijk wie wat kon betekenen. Op aangeven van de signaleerders is er geen nieuw overleg meer gepland. Men weet elkaar nu te vinden en doet dat ook!

Regionale inkoopsamenwerking jeugd en Wmo
Wij werken samen met de gemeenten Den Helder en Texel bij de inkoop van de jeugdhulp en Wmo. Deze samenwerking is succesvol, omdat deze ruimte biedt voor lokaal maatwerk en wij samen met de aanbieders werken aan een duurzame transformatie. Landelijk is er belangstelling voor onze samenwerking en zijn de bestuurders en ambtenaren geïnterviewd door het programma i-Sociaal Domein. Dit programma voor gemeenten en aanbieders is een gezamenlijk initiatief van de VNG en zes brancheorganisaties van zorgaanbieders: Actiz, BTN, Federatie Opvang, GGZ Nederland, Jeugdzorg Nederland en VGN en het ministerie van VWS.

Ontvlechting van het COWWI
Met ingang van 1 april jl. zijn de medewerkers van het COWWI geïntegreerd in de organisatie van de gemeente Schagen en is een ander deel overgegaan naar de gemeente Hollands Kroon. De medewerkers hebben al snel hun plek binnen de organisatie gevonden. De inkomensconsulenten en medewerkers van de Uitstroomunit worden gefaseerd toegevoegd aan de Wijkteams.

Boomfeestdag en kiss&ride strook St. Barbaraschool
Het vieren van Boomfeestdag 2017 vond plaats bij de kiss & ride-strook op het parkeerterrein achter de St. Barbaraschool in Tuitjenhorn. Deze strook hebben we op verzoek van de school aangelegd en op 2 mei opgeleverd. Het mooie is dat ouders, schoolkinderen en leerkrachten in het kader van burgerparticipatie enthousiast meegeholpen hebben. Ze hebben echt heel hard gewerkt met het rooien van straatwerk en het schilderen van de trottoirbanden tijdens NLDoet.

Naast het straatwerk wilden wij de beplanting vernieuwen. Ook dat hebben we samen gedaan. De kinderen van groep 5 van de St. Barbaraschool hebben de nieuwe beplanting aangelegd tijdens de Boomfeestdag 2017. Ze plantten drie jonge bomen, 900 heesters en 300 bloembollen.

Tijdens de Boomfeestdag kregen de kinderen ook een les over ecologie en de waarde van bomen & groen voor mens en dier. Tevens bouwden alle kinderen een eigen nestkastje. Aan het eind van de dag kregen alle groep 5’ers nog een bessenstruik mee naar huis, overhandigd door wethouder Van der Veek. Dit was de aftrap van het project “Schagen groeit door”: een initiatief om de gemeente te vergroenen met de aanplant van heel veel bomen & struiken in de komende jaren.

NLG-dag
Op 14 april 2017 hield NLG Holland (een coöperatie van duurzame bollenkwekers) een open dag voor de agrarische sector. Deze open dag stond in het teken van een meer duurzame manier van bloembollen telen en over de sleutelrol die een weerbare bodem daarin speelt. Deze dag is druk bezocht en heeft vele positieve reacties opgeleverd. Schagen heeft voor de organisatie een financiële bijdrage geleverd.

Doelen en resultaten