Sommige inwoners van de gemeente Schagen zijn blijvend niet in staat om (volledig) betaald werk te verrichten en daarmee in hun levensonderhoud te voorzien. Deze mensen helpen we met:
-   Loonkostensubsidie: voor mensen die met volledig werk niet het minimumloon   kunnen verdienen.

De werkgever kan voor hen in aanmerking komen voor loonkostensubsidie. Onder
deze groep vallen de mensen met arbeidsbeperking die in het Doelgroepenregister garantiebanen bij het UWV zijn opgenomen.

Werkgevers kunnen mensen uit dit register aannemen in extra banen en daarmee voldoen aan de garantiebanenregeling (125.000 extra banen volgens het Sociaal Akkoord april 2013).

-   Beschut werk: mensen die alleen met intensieve begeleiding en in een beschutte

werkomgeving kunnen werken.

-   Mensen die niet kunnen werken op de arbeidsmarkt (‘blijvers’) stimuleren we om te

participeren in de samenleving, bijvoorbeeld door het verrichten van vrijwilligerswerk
of maatschappelijk nuttige activiteiten. Soms stellen we dit verplicht (tegenprestatie).

Er ontstaat een financieel risico bij de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening. Hier zijn twee oorzaken voor: minder uitstroom uit de Wsw dan gedacht en verlaging van de Rijksvergoeding per Wsw-dienstbetrekking.
In het najaar van 2016 begon een onderzoek naar een toekomstbestendige uitvoering van de Wsw en de Participatiewet. We willen de financiële risico’s zoveel mogelijk teruggedringen. Daarin is de rol en positie van het Sw-bedrijf Noorderkwartier N.V. betrokken.
Dit onderzoek leidt in 2017 tot besluitvorming en een begin van de implementatie. Het gaat om een samenhangend geheel van het opdoen van werkervaring, scholing en training, toeleiding naar werk en, indien nodig, handhaving.
Uitgangspunt is dat bundeling van activiteiten rond werkzoekenden de uitstroom naar werk verbetert. Dat betekent dat vanaf het moment dat een inwoner een aanvraag voor een uitkering indient de focus gericht is op het vinden van werk, rekening houdend met zijn of haar mogelijkheden.