Begroting

Voortgang van onze planning:

Zie voor de toelichting met betrekking tot het Werkgeversservicepunt de toelichting bij resultaat 5.1.3.

Het Programma aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt (onderdeel van De Kop Werkt) heeft inmiddels de titel Match 2020 gekregen. Het is onderdeel van het programma De Kop Werkt.
Eind 2016 zijn de projectleiders voor de verschillende sectoren aangesteld. Zij werken aan de sectorplannen. De planning is dat deze in oktober 2017 gereed zijn. De plannen moeten een beeld geven van de knelpunten rond het matchen van vraag en aanbod in de betreffende sector. Het gaat daarbij om moeilijk vervulbare vacatures (meestal middelbaar en hoger niveau) en om de aansluiting van werkzoekenden aan de onderkant van de arbeidsmarkt (veelal de mensen uit het bestand van de gemeente). De sectorplannen moeten daarnaast voorstellen voor verbetering van de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt bevatten.
In de sector Techniek wordt uiterlijk in juni 2017 een MboRif (Mbo Regionaal Investeringsfonds) subsidieaanvraag ingediend. Doel van de subsidie is de instroom van pas afgestudeerden uit het Mbo op de arbeidsmarkt te versterken. Het Roc Kop van NH is penvoerder. Bedrijfsleven, overheid (gemeenten en provincie NH), onderwijs en onderzoeksinstituten dienen de aanvraag gezamenlijk in. Het is in dat verband een publiek private samenwerking (Pps).