Staat van de gemeente

De begroting 2017 was net aan in evenwicht. Deze rapportage laat zien dat we op een overschot afstevenen van 339 duizend.

Dit saldo is als volgt te onderbouwen (bedragen x € 1.000):

1

Sociaal domein

582

V

2

Algemene uitkering

435

V

3

Bring Your Own Device (BYOD)

486

N

4

Overige

192

N

Ad. 1   Sociaal domein

De budgetten van het sociaal domein zijn geactualiseerd en afgestemd op de nieuwe rijksbijdragen en besluiten die zijn genomen over onder andere de eigen bijdragen van de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo), de uitvoering van blijvers-activiteiten en de schuldhulpbemiddeling. We zien nog steeds een overschot maar dat is ongeveer een zesde van dat van vorig jaar. Vanaf 2018 zien we de lasten en baten nog meer naar elkaar toe schuiven.

Ad. 2   Algemene uitkering

De bijstelling van de algemene uitkering is conform de september- en decembercirculaire van 2016. De uitkomsten uit de mei-circulaire 2017 is nog niet in deze rapportage meegenomen omdat die nog niet beschikbaar was toen we dit document opstelden.

Ad. 3   Bring Your Own Device (BYOD)

In april heeft u een raadsinformatiememo ontvangen over BYOD en het extra benodigde budget om in één keer hierop over te gaan. Door de huisvesting van de organisatie op één locatie is de noodzaak om tijd en plaats onafhankelijk te werken groter geworden. BYOD draagt in grote mate bij om dit goed mogelijk te maken.

Ad 4. Overige

Dit betreft diverse kleine aanpassingen die bij de domeinen worden vermeld en toegelicht.

De diverse aanpassingen hebben doorwerkingen naar de volgende jaren. Het meerjaren-effect  is meegenomen in de Nota van Uitgangspunten 2018-2021.