De gemeente stuurt aan op meer actieve deelname van jeugdige inwoners aan culturele evenementen en activiteiten. Daarin willen we de verantwoordelijkheid van de inwoners stimuleren. Voor kunst en cultuuractiviteiten is een subsidiebedrag per jeugdlid beschikbaar. De gemeente denkt indien nodig mee en faciliteert in beperkte mate bij het ontwikkelen van extra activiteiten om dit doel te bereiken. We willen de slag maken van organiseren (voor zover we die rol nu nog hebben) naar faciliteren. De gemeente Schagen wil aanjager zijn in het proces waarmee cultuur – zeker voor de jeugd – duurzaam in de samenleving wordt verankerd. Onze rol daarin is samenwerking en cultureel ondernemerschap te stimuleren. Ook bevorderen wij de samenwerking tussen de culturele partners en initiatiefnemers, detailhandel en horeca via de Kunst en Cultuur Adviesraad Schagen (KCARS). Al dan niet samen met hen realiseren we kunstprojecten. We hebben aandacht voor het opzetten van nieuwe initiatieven, bijvoorbeeld door gericht subsidies te verstrekken. Binnen deze context stimuleren we de deelname van jeugdige inwoners aan cultuur, samen met bewoners, culturele organisaties en welzijnswerk, zodat zij in aanraking komen met een of meer cultuurdisciplines.

Het nieuwe subsidiebeleid bouwt voort op het huidige beleid. Zo zijn we bijvoorbeeld bezig het bibliotheekbeleid verder te ontwikkelen en nieuwe activiteiten, zoals de cultuureducatie in het basisonderwijs, op te pakken. Hiermee reageren we op nieuw beleid vanuit het Rijk en de provincie (cultuureducatie, cultuurhistorie), maar ook op de financieel onzekere tijd waarin we momenteel verkeren. We zijn als gemeente genoodzaakt om te bezuinigen en dat heeft ook invloed op cultuur. Maar we bezuinigen niet alleen. Bestaande budgetten verdelen we op een andere wijze. Daarnaast zetten we (nieuwe) incidentele middelen in om de deelname van jeugd aan het culturele activiteiten te stimuleren. Voorbeelden hiervan zijn onder andere het educatieve project Opera Straal en het uitvoeren en implementeren van het educatieve project De Pop Machine. Ons uitgangspunt is en blijft een breed kunst- en cultuuraanbod in onze gemeente. De gemeente Schagen maakt het via de regeling Meedoen Noordkop mogelijk voor kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met lage inkomens om deel te (blijven) nemen aan culturele activiteiten. Iedereen moet immers op een actieve wijze kunnen en blijven deelnemen aan het culturele aanbod. Wij zijn het met de Schager instellingen eens dat wij best trots mogen zijn op wat de gemeente Schagen allemaal te bieden heeft op cultureel gebied.