Begroting

Voortgang van onze planning:

  • De samenwerking tussen het onderwijs en de culturele instellingen krijgt gestalte door het door de KCARS gestarte project Cultuur op school. Op verschillende scholen zijn activiteiten uitgevoerd en dat krijgt zijn vervolg. Schagen FM gaat van het project video’s/filmpjes maken.
  • In maart 2017 is in sporthal Harenkarspel met veel succes het project “Opera Straal” uitgevoerd. Het project was niet alleen educatie, maar ook participatie: het verbinden van binnen –en buitenschoolse activiteiten met een operaproject. Het heeft een inspirerende bijdrage geleverd aan “meer muziek in de klas” met daarnaast een samenwerking tussen vrijwilligers, amateurs, professionals, kinderen, volwassenen op het gebied van muziek, zang, toneel en techniek.
  • Het popbeleid krijgt langzamerhand handen en voeten in de uitvoering. Er wordt met name ingezet op de aansluiting met het voortgezet onderwijs.
  • Er is in april 2017 een werkgroep/adviescommissie van de KCARS geïnstalleerd die, samen met de gemeente, een kadernotitie beeldende kunst in de openbare ruimte voorbereidt,  die in juni wordt voorgelegd aan de Commissie samenleving.
  • Aan het vastgestelde Beleidsplan KopGroep Bibliotheken 2017-2020 “Iedereen in de KopGroep!” wordt uitvoering gegeven. Dit gebeurt onder andere door de ‘bibliotheek op school’ en uitgerold conform de daarvoor opgestelde planning.
  • De gemeente Schagen streeft naar één sterke publieke streekomroep in de Kop van Noord-Holland. De lokale omroepen zijn gesprekken gestart om te verkennen op welke wijze zij kunnen samenwerken, waarbij zij hun eigen identiteit kunnen behouden. Er wordt ingezet op samenwerking achter de schermen. Tevens is de financiering een belangrijk aspect. Het wachten is op de uitkomst van een door de NLPO, OLON, Commissariaat voor de Media, het Ministerie ingesteld onderzoek naar het minimale budget voor een streekomroep. Het rapport wordt elk moment verwacht.