Begroting

Voortgang van onze planning:

  • In overleg met de musea en de Kunst en Cultuur Adviesraad (KCARS) stellen we een kadernotitie musea op. Deze leggen we in juni voor instemming voor aan de Commissie Samenleving. Vooruitlopend hierop zijn al initiatieven in gang gezet, zoals het begeleiden van de medewerkers van Museum Eenigenburg bij hun archiveringswerkzaamheden door hun ter zake deskundige collegae van het Zijper Museum.
  • De gemeente is bereid – in overleg met de adviesraden - samenwerkingsinitiatieven te ondersteunen. Doel is het stimuleren van bijzondere en duurzame samenwerking van musea onderling, al dan niet met andere maatschappelijke partners.
  • De verenigingen die een subsidie boven de 1,5 duizend ontvingen en hier per 2018 niet meer voor in aanmerking komen, zijn hierover geïnformeerd. Het merendeel heeft zelf maatregelen getroffen om hun activiteiten voort te kunnen zetten. Van eventuele knel-punten kunnen zij melding maken in het kader van de evaluatie van het subsidiebeleid.