Begroting

Voortgang van onze planning:

Het woningbouwprogramma loopt zowel regionaal als lokaal voorspoedig. De eerste resultaten zijn positief: projecten verlopen sneller, het aantal bouwvergunningen is toegenomen en er is een toename te zien in het aantal gerealiseerde nieuwbouwwoningen.

In de commissie Ruimte van 18 april jl. is een update gegeven van de resultaten uit het woningbouwprogramma. Het uitvoeren van het beleid "Aanpak realiseren woningbouwopgave" heeft geresulteerd in het vaststellen van het eerste bestemmingsplan herbestemming woningbouwlocaties. De procedure voor het tweede bestemmingsplan is gestart en er zijn meerdere voorbereidingsbesluiten genomen.

Om de sociale huurvoorraad te behouden is ook met Woningstichting Den Helder overeenstemming bereikt over het stoppen van de verkoop, wat heeft geresulteerd in het tekenen van de prestatieafspraken. Met Wooncompagnie en Woonzorg Nederland zijn eerder al de prestatieafspraken afgesloten. Inmiddels zijn de woningen aan de Hofstraat in Schagen bewoond. De bouw van het appartementencomplex (48 woningen) aan de Beethovenlaan is gestart.

Ook in het koopsegment zijn er een aantal projecten gestart met de bouw: plan Waterval (Westerpark te Schagen), plan Watermolen (Schagen), Halerweg (Schagen) en een aantal kleinere projecten in Warmenhuizen en Waarland.

In het eerste kwartaal is het RAP (Regionaal Actieprogramma Wonen) opgesteld. Deze regionale afspraken zijn aanvullend op het KWK (Kwalitatief Woningbouwprogramma Kop van Noord-Holland) nodig om ervoor te zorgen dat we regionale afspraken hebben (wettelijke vereist).