Begroting

Voortgang van onze planning:

  • Het Clusius college laat aan het eind van het schooljaar 2016-2017 de docenten  trainen. In het nieuwe schooljaar geven zij de gelukslessen aan het tweede leerjaar. Het Regius college voert al een ander programma uit dat overlap heeft met de gelukslessen. Voor het primair onderwijs zijn we met het Samenwerkingsverband in gesprek over inzet van de Gelukskoffer.
  • Op lokaal en regionaal niveau zijn er overleggen met huisartsen en de huisartsenkoepels. Hierin worden de werkafspraken besproken en indien nodig aangepast. Daarnaast is er een verzoek aan de huisartsen gedaan om mee te denken binnen de regionale inkoopstrategie Jeugd en WMO.
  • Op basis van de afspraken met de Raad voor de kinderbescherming heeft het eerste halfjaarlijkse regionale overleg plaatsgevonden. Hierbij werden onder andere de resultaten van de Beschermingstafel besproken.
  • Er zijn goede samenwerkingsafspraken tussen Veilig Thuis en de wijkteams van de gemeente Schagen. Er is regelmatig overleg ook met het onderwijs. Veilig Thuis is betrokken bij de bovenregionale ontwikkelingen rondom de crisisdienst voor jeugd 0-18 jaar.
  • De mogelijkheden voor maatschappelijk aanbesteden zijn in onderzoek bij de regionale inkoop jeugd en WMO.

Bovenregionale ontwikkelingen
In de commissievergadering van 19 april 2017 bent u geïnformeerd over deze bovenregionale ontwikkelingen.
Samenwerking met regio's Alkmaar, West-Friesland en Kop van Noord-Holland

  • Per 1-7-2018 willen wij één crisisfunctie voor jeugd 0-18 jaar. Hierbij is de inzet om te komen tot één telefoonnummer en triage van de hulpvraag. De aanbesteding hiervoor is in voorbereiding.
  • Voor het beschikbaar en het bereikbaar houden van de specialistische jeugdhulp is een transformatieagenda opgesteld. Op basis van de transformatieagenda is een uitvoeringsagenda opgesteld, welke prioritering aanbrengt in de acties. In 2017 ligt de prioriteit aan het versterken van de specialistische ambulante hulp.

Samenwerking met de regio's Alkmaar, Midden- en Zuid Kennemerland, Gooi-Vechtstreek, West-Friesland en Kop van Noord-Holland

  • Voor de continuering van de jeugdbescherming en reclassering in 2019 moet een duurzame oplossing worden gekozen. Hierdoor wordt bovenregionaal een globaal onderzoek gedaan naar de voor- en nadelen van zelfstandig of gezamenlijke uitvoering van deze publieke taak. Uiterlijk 1 augustus zal duidelijk moeten zijn of er een gezamenlijk inkooptraject wordt uitgevoerd.

Afhankelijk van de resultaten van de aanbestedingen voor bovengenoemde bovenregionale ontwikkelingen kan er een financieel voor- of nadeel ontstaan voor de begroting 2018.