Begroting

Voortgang van onze planning:

Slagbomen en toegangsregeling
Het is nodig dat we slagbomen (incl. toegangsregeling) plaatsen bij de strandslagen. De investering hiervoor staat niet in de begroting, omdat het vorig jaar niet was voorzien. Het gaat om een eenmalige investering van 120 duizend. Daarnaast is een jaarlijks exploitatiebedrag van 10 duizend nodig. Dit voor het beheer en onderhoud en de 24/7 bediening van de slagbomen. Uitvoering doen we in 2017, na overdracht van de strandslagen van het hoogheemraadschap op 1 juli 2017.

In Petten heeft de gemeente al drie strandslagen in beheer. In 2016 is een proef gedaan om te kijken of de strandslagen onbewaakt kunnen blijven. Helaas gaan er dan toch auto's doorheen. Uit de evaluatie blijken slagbomen (incl. toegangsregeling) dus toch noodzakelijk om ongewenst gebruik van het strand tegen te gaan.

Baggeronderhoud

We hebben van het hoogheemraadschap dwingend opgelegd gekregen onze baggerachterstand in te lopen. Doen we dat niet, dan voert het schap de werkzaamheden zelf uit op kosten van de gemeente. De som wordt dan verhoogd met een boete. Een ambtelijk en bestuurlijk ongewenste situatie.

De betreffende watergangen, totale lengte 19 km, zijn waarschijnlijk meer dan 20 jaar geleden voor het laatst gebaggerd, terwijl eens in de 7 jaar gewoon is. De hoeveelheid baggerslib is bijna 20.000 m3. Hier is overduidelijk sprake van achterstallig onderhoud.

Om dit bagger weg te werken en daarmee een bestuursdwangbeschikking te voorkomen, is geld nodig. Naast het beschikbare baggerbudget voor 2017 van 131 duizend is daarom  nog een aanvullend bedrag nodig van 350 duizend. Hiermee kunnen we de voorbereiding starten, de aanbesteding houden en tussen september en eind december 2017 de baggerwerkzaamheden uitvoeren.

Rioolwerkzaamheden
We hebben een prioriteringsslag gemaakt in de noodzakelijke rioolwerkzaamheden. In verband met nut, noodzakelijkheid en urgentie hebben verschuivingen plaatsgevonden binnen het beschikbare budget. Als eerste pakken we op: Korfwaterweg (Petten), rioolpersleiding Noord-Hollandskanaal ('t Zand), De Doorbraak (Warmenhuizen) en De Groet (Warmenhuizen). In 2018 vindt de uitvoering van de Populierenlaan (Schagen) plaats, met voorbereiding nog dit jaar.

Herinrichting Dorpsstraat en Ruimtevaartbuurt in Dirkshorn / Schagerweg in Schagerbrug

We zijn begonnen met voorbereidende werkzaamheden, zoals gepland. Tijdens de voorbereiding stemden we af met inwoners, bedrijven en dorpsraden. Hieruit kwam de wens naar voren om alle elementen in de openbare ruimte mee te nemen. Binnen de afdeling Openbaar Gebied hebben we gekeken of deze wens reëel is. We hebben de gevolgen in tijd en middelen inzichtelijk gemaakt. Inzet is nu om de voorbereidende werkzaamheden in 2017 met deze input voort te zetten.

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

Voor al het gemeentelijk vastgoed is een Energie Prestatie Keuring (EPK) uitgevoerd. Deze Energieaudit bestaat uit een stappenplan voor maatregelen die leiden tot energiebesparing.  B.v. led en isolatie.

Verbeteren van veiligheid en toegankelijkheid diverse verkeerskruisingen en fietspaden
Daar waar kleinere verbeteringen aan de orde waren, hebben we deze al grotendeels uitgevoerd. Voor de grotere ingrepen loopt de voorbereiding voorspoedig en staat uitvoering later in 2017 gepland.

Wijkaanpak Waarland
In samenwerking met het Duurzaam Bouwloket en bewonersinitiatief Duurzaam Waarland hebben we een wijkaanpak over energiebesparing en comfortabel wonen uitgevoerd. Bewoners krijgen de kans om gratis informatie en advies in te winnen over duurzaam (ver)bouwen, energie besparen en energie opwekken. Eind 2016 en begin 2017 is tevens een wijkaanpak in Warmenhuizen-West uitgevoerd.

Energie Coöperatie Dirkshorn i.o.

Een van de projecten die uit het Leefbaarheidsplan Dirkshorn is voortgekomen, is het oprichten van een Energie Coöperatie. Aan de hand van een concreet project onderzoeken we de mogelijkheid om een lokale energie coöperatie op te richten. Dit project is gericht op duurzame energieopwekking, waarbij inwoners en ondernemers participeren.

Omvormen openbare verlichting volledig naar LED
De voorbereidingen lopen. In de loop van 2017 gaan we een aanbesteding houden voor dit project. Nog dit najaar starten we met de eerste werkzaamheden. In de loop van 2018 zullen alle armaturen vervangen zijn.

Extra laadpalen
We hebben inmiddels een dozijn aanvragen voor laadpalen ontvangen. De eerste laadpalen zullen medio 2017 geplaatst zijn en in gebruik genomen worden.

Energieagenda 2017

Het college heeft de Energieagenda vastgesteld in het eerste kwartaal van 2017. We geven een extra impuls in drie thema's. Dat kan omdat we het duurzaamheidsbudget verhogen naar 300 duizend. Dat is twee ton meer dan in 2016. De drie thema's zijn Duurzaam Wonen & Leven, Duurzaam Ondernemen en Duurzame Gemeente. Niet alleen het budget is verdrievoudigd, ook het aantal in uitvoering genomen projecten. Van 8 projecten in 2016 naar 24 in 2017. Rapportage over de voortgang van alle projecten uit de Energieagenda 2017 wordt na het zomerreces aangeboden.

Actieplan Duurzaamheid NHN
Op regionaal niveau is het Actieplan Duurzaamheid NHN opgesteld. De rapportage geeft inzicht in de centrale vraag: waar is bovenregionale samenwerking nodig voor het realiseren en/of versnellen van duurzaamheids-doelstellingen? Voor welke projecten en kansen is dit interessant? Waar kun je de lusten en de lasten delen? We kunnen, via een aanpak op NHN niveau, oplossingen bieden voor vraagstukken op NHN niveau.

Klimaatadaptie
In ruimtelijke ontwikkelingsplannen hebben we aandacht voor warmte, koude, licht en water. Zo is samen met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier de campagne “Meer ruimte voor water in je tuin” uitgevoerd. Door de RUD NHN is een subsidieregeling “Asbest eraf, zon en/of groen erop” opgesteld. Deze regeling wordt vanaf het tweede kwartaal van kracht.

Groenimpuls Schagen
In 2017 zijn we gestart met het herstellen van het bomenbestand en de bomenstructuur. Daarnaast voorzien we nieuwe locaties binnen- en buiten de bebouwde kom van nieuwe aanplant.

Basis op orde

Wij willen voldoen aan de eisen die voortkomen uit bestuurlijke ambities. Maar ook aan noden van bewoners en bedrijven, aanvaardbaar onderhoudsniveau en formele eisen die de provincie Noord-Holland stelt. Met het project "Basis op orde" laten we door een instrumentarium rollen en werkprocessen op elkaar aansluiten. Hiermee helpen we beleid, beheerplannen, budget en personeel op het goede niveau te brengen.

Diverse projectgroepen hebben inmiddels de eerste fundamenten gelegd. Er is een duidelijk beeld ontstaan van alle aspecten die aandacht moeten krijgen. We hebben diverse kaders bepaald en de aanbesteding van het gegevensbeheersysteem staat op het punt van starten.