Begroting

Voortgang van onze planning:

In februari is het beleid Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2017-2018 vastgesteld (VTH-beleid) en daaraan gekoppeld een uitvoeringsprogramma, met de prioriteiten:
- vergunningverlening: verdere verbetering van de dienstverlening,
- toezicht: brandveiligheid en constructieve veiligheid,
- handhaving: illegaal gebruik van gebouwen, het tegengaan van drinken door jeugd onder de 18 jaar en het toezicht op het strand.
In het eerste kwartaal van 2017 valt op:
- aantal sluitingen van woningen en bedrijven naar aanleiding van aangetroffen hennepplantages zit nu al op het niveau van 2016,
- hetzelfde geldt voor het aantal parkeerboetes (blauwe zone en hinderlijk geparkeerde voertuigen), het aantal handhavingsverzoeken daalt juist (verder). In 2015 en 2016 zagen veel van deze handhavingsverzoeken op de vaste bewoning van recreatieparken.

In 2017 controleren wij en de brandweer de recreatieparken in de gemeente op brandveiligheid. Dit is vooruitlopend op de nieuwe AMVB die per 01-2018 voor de recreatieparken gaat gelden. Vanuit de visie van Veiligheidsregio en gemeente om meer preventief te werken en de risico's van brand zo veel mogelijk te beperken, zullen ook voorlichtingsavonden aan de eigenaren van recreatieparken worden verzorgd en recreatiewoningen worden voorzien van brandmelders. De kosten van dit project (€ 20.000) waren nog niet in de begroting 2017 opgenomen.