Begroting

Voortgang van onze planning:

In juni houden we avonden voor de verenigingen en instellingen, als onderdeel van de evaluatie van het subsidiebeleid en mantelzorgbeleid. Het is mogelijk dat hieruit knelpunten blijken bij verschillende verenigingen, die moeten worden opgepakt. Deze knelpunten hebben mogelijk financiële consequenties.
Ook wordt in dezelfde periode een cliënt ervaringsonderzoek gehouden, waarbij specifiek inwoners vragen krijgen over mantelzorg. Ook worden inwoners bevraagd die contact hebben gehad met de gemeente, maar geen beroep doen op een maatwerkvoorziening (meldersonderzoek).

Met Woonzorggroep Samen zijn wij in gesprek hoe de afgebouwde subsidie voor instandhouding van de wijksteunpunten zich verhoudt tot de toegang en ontmoeting in de kernen en wijken.

De pilot "Langer zelfstandig thuis wonen in Schagen doe je samen" is gestart in de kernen Callantsoog, Petten en 't Zand. Dit samen met de partners WoonCompagnie, Woonzorggroep Samen, Wonen Plus Welzijn, Omring en zorgverzekeraar. Inwoners worden bevraagd hoe zij zich voorbereiden zodat zij langer in hun eigen huis en omgeving kunnen blijven wonen. Daarnaast wordt praktisch de verbinding gelegd tussen welzijnsactiviteiten (verenigingen) en (nu nog) geïndiceerde dagbesteding.

In september wordt als afsluiting van het innovatiepilot "Netwerkt" een conferentie gehouden. De 4 betrokken zorgaanbieders delen hun ervaringen wat het voor de hulpverlening betekent als het eigen netwerk van de cliënten onderdeel is van de ondersteuning. Formele en informele ondersteuning kunnen elkaar versterken.

In het eerste kwartaal is een lokaal platform "dementievriendelijke gemeente" opgericht. Deze heeft de opdracht lokaal hier invulling aan te geven.

Voor het onderwerp valpreventie is duidelijk dat er voldoende gebeurt en ook de zorgverzekeraar een cursus valpreventie vergoedt uit de aanvullende zorgverzekering. Met Samen wordt de afspraak gemaakt dat de eigen bijdrage, waar vergoeding van zorgverzekering niet mogelijk is, wordt vergoed. De cursus valpreventie wordt zo voor alle inwoners met verhoogd risico op valincidenten toegankelijk.