Begroting

Voortgang van onze planning:

- Een voorstel voor afschaffing van de eigen bijdrage van de maatwerkvoorzieningen begeleiding en dagbesteding wordt in september voorgelegd.

- Vanaf 1 januari 2017 zetten we de nieuwe producten schoonmaakondersteuning en signalering en praktische thuisondersteuning in.
In juni evalueren we, samen met de aanbieders, de uitvoering van de nieuwe producten voor het voeren van een huishouding. Het wijkteam (uitvoering) is hierbij betrokken.

- De overgang van hulp bij het huishouden van de Wmo naar de Wlz (voor cliënten met een Wlz-indicatie en modulair pakket thuis) hebben we voor 1 april ingeregeld. 15 cliënten zijn overgegaan van de Wmo naar de Wlz. U bent hierover geïnformeerd in een raadsinformatiebrief. Deze operatie is een van de laatste stukjes van de overgang  van taken van AWBZ naar WLZ, Zvw en Wmo; cliënten vallen in de toekomst onder één regime.

- Met het Zorgkantoor en de zorgverzekeraar zijn afspraken gemaakt over de toegang crisis voor Wmo-cliënten, valpreventie en de inzet van de wijkverpleegkundige.

- Beschermd wonen wordt nu nog uitgevoerd door de centrumgemeente Den Helder. De regiogemeenten zijn al intensief betrokken, zodat de samenwerking goed staat en wij voorbereid zijn voor 2020, wanneer deze taak aan de gemeenten wordt overgedragen.Voor de aanbesteding van Beschermd wonen, zodat in 2018 de afspraken met aanbieders zijn geregeld, heeft in april een marktverkenning plaats gevonden.  Voor het einde van het jaar hebben we het proces afgerond.

- De klachten over de verstrekking van de Wmo-hulpmiddelen pakken we actief aan. Met de leverancier maakten we hierover afspraken, op basis van een verbeterplan.
In juni wordt een besluit genomen over mogelijk contractverlenging.